Loading …

Loading …

Regulamin strony internetowej poradynaluzie.pl

z dnia 02.10.2017 r.

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia:

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. Kodeks Karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U.2016.1137);
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin strony internetowej poradynaluzie.pl, stanowiący regulamin o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę;
 6. Właściciel – operator strony internetowej;
 7. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, adres IP.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej poradynaluzie.pl jest jej operator, firma „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K. z siedzibą w Warszawie.
 2. Przeznaczenie strony: informacja o produktach i usługach Właściciela oraz stron trzecich, w tym klientów i partnerów Właściciela; prezentacja marek, produktów i usług stron trzecich; prezentacja trendów rynkowych i wyników badań; informacja o konkursach prowadzonych przez Właściciela lub strony trzecie; dostęp do gier online i mobilnych; petycje, ankiety i badania; zbieranie i prezentacja opinii Użytkowników; prezentacja marki oraz firmy Właściciela jako pracodawcy oraz stabilnego i godnego zaufania partnera biznesowego; prezentacja twórczości zespołu Właściciela oraz doświadczenia rynkowego; współpraca z twórcami internetowymi (blogerami, influencerami, etc) w wyżej wymienionych obszarach.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
 4. Użytkownik w szczególności zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu:
  a. zakłócenie działania strony internetowej,
  b. uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu,
  c. uzyskanie informacji o innych Użytkownikach strony.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 i/lub 4, lub dopuszcza się działań opisanych w pkt. 3 i 4, Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 6. Strona internetowa jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy strona internetowa i jej zawartość jest odpowiednia dla Użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.
 8. Właściciel strony nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z korzystania ze strony chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.
 9. Korzystanie ze strony poradynaluzie.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie jego postanowień jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony.

§ 3. Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1694 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
 3. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany treści strony internetowej, ich uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści strony internetowej są odpowiednie dla użytkownika, jego wieku i jego celów.
 5. Na stronie mogą być umieszczone hyperlinki (odnośniki, przekierowania), także w postaci bannerów lub przycisków, prowadzące do adresów internetowych i aplikacji podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu. Nie oznacza to, że Właściciel strony ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z hyperlinków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju hyperlinków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów, klientów, autorów lub właścicieli pluginów i szablonów WordPress, etc).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, fotografie, dokumenty, pliki, animacje, materiały audio i wideo, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD, pamięci USB i inne nośniki lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
 4. Ustawianie hiperlinków (odnośników, przekierowań) na stronie, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Właściciela.
 5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną, określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego i kodeksu karnego.

§ 5. Wskazówki techniczne

 1. Przy korzystaniu ze strony oraz cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek, systemów operacyjnych i urządzeń oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
 3. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odmienne działanie i wygląd strony na różnych urządzeniach, systemach operacyjnych i przeglądarkach.

§ 6. Ochrona prywatności

 1. Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.
 2. Szczegółowe zasady ochrony prywatności na stronie określa Polityka prywatności serwisu poradynaluzie.pl, dostępna w serwisie pod adresem:
  http://poradynaluzie.pl/polityka-prywatnosci/

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownicy mogą je zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres: redakcja@poradynaluzie.pl
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na tak zgłaszane uwagi i zastrzeżenia.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 5. Aktualny Regulamin będzie zamieszczony na stronie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.