Loading …

Loading …

Polityka prywatności serwisu poradynaluzie.pl

 1. Podstawy

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności serwisu poradynaluzie.pl i określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych.

1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki przez rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Operator serwisu poradynaluzie.pl – „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 

 1. Zasady ochrony danych osobowych

2.1 „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

2.2 Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane (w tym dane zawarte w umowach, jak również inne zebrane przez „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K. dane osobowe klientów i użytkowników serwisów internetowych), przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

 

 1. W jakim celu są wykorzystywane informacje

Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) mogą być wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1 „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2 „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K. dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • zasada 1 – poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • zasada 2 – uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • zasada 3 – adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
 • zasada 4 – dokładne i aktualne;
 • zasada 5 – nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
 • zasada 6 – przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • zasada 7 – bezpiecznie przechowywane;
 • zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Pozyskiwanie danych

5.1 Gromadząc dane osobowe „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K. zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
 • kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów, faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie – prowadzony może być rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K. nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 • podczas korzystania z zasobów strony poradynaluzie.pl gromadzone mogą być informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies” lub „web beacons”.

Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu poradynaluzie.pl. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer firmy Microsoft lub Netscape Navigator istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.

Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili te strony, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Strona poradynaluzie.pl nie zawiera web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale możemy korzystać z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych.

W związku z tym że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w przeglądarce.

 

 1. Prawa użytkownika

6.1 „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K.  respektuje przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika.

6.2 Każdy klient i użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

6.3 W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.4 Użytkownik korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do administratora danych pisma, w którym przedstawi swoje żądania.

6.5 Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

 

 1. Zakres udostępniania danych o klientach i użytkownikach

„Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K. oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchów w serwisie, monitorowania oglądalności serwisu.

 

 1. Przekazywanie poza obszar Europy

8.1 Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru.

8.2 „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K. może korzystać z serwerów pocztowych zlokalizowanych w USA, dlatego też wszystkie informacje dostarczane przez użytkownika za pośrednictwem e-mail mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z tym wszelkie informacje udostępniane przez użytkownika, mogą być kierowane na serwer amerykański, a następnie przesyłane do „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K., tak aby informacje, o które prosi, mogły zostać udostępnione. Dane osobowe użytkownika nie będą używane do żadnych innych celów. „Multi Communications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K. podjęła działania w celu zapewnienia, że serwer gwarantuje odpowiedni poziom zabezpieczeń informacji na temat użytkownika.

8.3 Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w jakimkolwiek innym kraju niż kraje Unii Europejskiej, nie powinien przekazywać ich za pośrednictwem e-mail.

8.4. Przekazując dane osobowe za pośrednictwem tej strony użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w powyższy sposób.

 

 1. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu poradynaluzie.pl mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie poradynaluzie.pl. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.